/2

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức( Mẫu 4a)

Upload: AnhDung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 934|Tải về: 7

Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:..... Số hiệu cán bộ, công chức..... Cơ quan, đơn vị có sử dụng CBCC:..... PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (Từ tháng/ năm.....đến tháng/ năm.....)1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....2) Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính (Nam/nữ):.....3) Chức vụ (chức danh) hiện tại:..... (Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)4) Ngạch công chức (viên chức):..... ..., Mã ngạch:.....5) Bậc lương:....., Hệ số:..... Ngày hưởng:...../...../..... Phụ cấp chức vụ:..... Phụ cấp khác:.....6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:...../...../....., Ngày chính thức:...../...../.....I.THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC( chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)Từ tháng, năm đến tháng,...