/3

phieu danh gia xep loai cong chuc cuoi nam

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3083|Tải về: 6

PHỤ LỤC 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng-Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm)PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNăm: 2011Họ và tên công chức: Phạm Thành Hoán Mã số:Chức vụ: Giáo viên Ngạch bậc lươ

[Ẩn quảng cáo]