/3

phieu danh gia xep loai cong chuc cuoi nam

Upload: AnhBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2304|Tải về: 5

PHỤ LỤC 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng-Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm)PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNăm: 2011Họ và tên công chức: Phạm Thành Hoán Mã số:Chức vụ: Giáo viên Ngạch bậc lương: Đơn vị công tác: Trường THCS Châu Tiến1.Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước :- Luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật củaNhà nước. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thamgia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật củaNhà Nước.- Nghiêm túc chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị, các văn kiện Nghị quyết của Đảng. Nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.2. Kết quả công tác:-...