Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền đông nam bộ (1961-1965)

Upload: NguyenThi.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 230|Tải về: 0

Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền đông nam bộ (1961-1965)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu . 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6

5. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 13

6. Đóng góp khoa học của luận án 14

7. Bố cục của luận án .15

CHƯƠNG 1 – NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI PHONG TRÀO

CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ .17

1.1. Địa lý tự nhiên, xã hội và nhân văn miền Đông Nam bộ. .17

1. 1. 1. Địa lý tự nhiên . 17

1. 1. 2. Đặc điểm xã hội- nhân văn và truyền thống yêu nước . 21

1. 2. Chính sách của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam 24

1. 2. 1. Ý đồ của Mỹ đối với Việt Nam . 24

1.2. 2. Mỹ và chính quyền miền Nam phá hoại hiệp định

Genève, thi hành chính sách “tố cộng, diệt cộng”. . 27

1.2. 3. Mỹ và chính quyền Diệm loại Pháp và các phần tử

thân Pháp, thành lập quốc gia chống cộng miền Nam Việt Nam. 32

1.3 . Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền

Đông Nam bộ những năm 1954-1960 .35

1. 3. 1. Phong trào đấu tranh đòi thi hành hiệp định Genève,

đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ chống “cải cách điền địa” 35

1.3. 2. Phong trào đồng khởi năm 1960 . 42

1.4. Mỹ triển khai chiến lược “chiến tranh đặc biệt và

thực hiện quốc sách ấp chiến lược” ở miền Nam 48

1. 4. 1. Mỹ triển khai chiến lược “chiến tranh đặc biệt”. 48

-3-

1.4.2. Mỹ – Diệm thực hiện “quốc sách ấp chiến lược” ở miền

Đông Nam bộ . 52

1.4.3. Triển khai chính sách ấp chiến lược ở miền Đông Nam bộ 58

CHƯƠNG 2 - PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG, PHÁ ẤP

CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (1961 – 1963) 68

2.1. Chủ trương của Trung ương Đảng và Trung ương Cục

miền Nam về nhiệm vụ chống, phá ấp chiến lược 68

2.1. 1. Những điều kiện mới, nhiệm vụ mới của cách mạng miền

Nam sau Đồng Khởi . 68

2.1. 2. Trung ương Đảng và Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo

phong trào chống phá ấp chiến lược . 75

2.2. Quân và dân miền Đông Nam bộ chống, phá ấp chiến lược

từ năm 1961 đến cuối năm 1963 . 83

2.21. Chiến thắng Phước Thành và buổi đầu kết hợp quân . 83

sự với nổi dậy chống phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam bộ

năm 1961 83

2.2.2. Phá ấp chiến lược Bến Tượng kiểu mẫu của địch, đẩy

mạnh phong trào du kích chiến tranh ở miền

Đông Nam bộ 1962 . 87

2.2. 3. Hưởng ứng phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”

đẩy mạnh chống, phá ấp chiến lược ở miền

Đông Nam bộ năm 1963 . 102

CHƯƠNG 3 –PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG, PHÁ ẤP

CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (1964 – 1965 .123

3.1. Chương trình lập ấp chiến lược của Mỹ trong kế hoạch Johnson-

Mc.Namara 123

3.1.1. Tình hình miền Nam sau đảo chính tháng 11 năm 1932 kế hoạch

Johnson Mc.Namara 123

3.1. 2. Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam thực hiện chương trình“

-4-

ấp tân sinh” 132

3.2. Quân và dân miền Đông Nam bộ đẩy mạnh phong trào chống,

phá ấp chiến lược trong những năm 1964-1965 135

3.2.1. Chủ trương mới của Đảng về chống, phá ấp chiến lược trong

thời kỳ mới

.135

3.2. 2. Kết hợp ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược đẩy mạnh

phong trào chống, phá ấp chiến lược .140

3.2.3 Tích cực xây dựng thực lực cách mạng, xây dựng vùng giải

phóng, căn cứ địa, tạo thế và lực cho phong trào chống phá ấp

chiến lược .148

3.2. 4. Chiến dịch Bình Giã và phong trào chống, phá ấp chiến lược . 151

3.2. 5. Chiến dịch Đồng Xoài, phối hợp tiến công quân sự với chống,

phá ấp chiến lược 158

KẾT LUẬN 166

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 176

PHỤ LỤC . 201

HÌNH ẢNH 202

PHỤ LỤC 1 217

PHỤ LỤC 2 225

PHỤ LỤC 3 .231

PHỤ LỤC 4 235

PHỤ LỤC 5 249

-5-

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Miền Đông Nam bộ là địa bàn chiến lược quan trọng, là chiến trường

giành giật quyết liệt, dai dẳng giữa ta và địch trong suốt 30 năm chiến

tranh, đặc biệt là trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ. Trong âm mưu xâm

lược miền Nam Việt Nam, Mỹ-Diệm coi việc bình định, lập ấp chiến lược

là một giải pháp chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của

các kế hoạch xâm lược của chúng, nhất là trong giai đoạn chúng thực hiện

chiến lược “chiến tranh đặc biệt”. Mục đích của việc gom dân lập ấp chiến

lược của địch là nhằm “tát nước bắt cá”, chia rẽ quần chúng nhân dân với

cán bộ cách mạng, thực hiện mưu đồ cô lập và tiêu diệt lực lượng cách

mạng, nhằm áp đặt chủ nghĩa thực dân mới lên miền Nam Việt Nam.

Luận án nghiên cứu phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở

miền Đông Nam bộ giai đoạn 1961-1965, bởi các lý do sau đây:

1.1. Chống phá ấp chiến lược là một hoạt động rất quan trọng trong

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nghiên cứu về chống, phá ấp

chiến lược nhằm góp phần làm rõ và sâu sắc hơn lịch sử cuộc kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước; đồng thời qua đó phân tích đề xuất một số luận cứ

khoa học phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng để thực

hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay .

1.2. Về thời gian, trong giai đoạn 1961-1965, Mỹ–Diệm chuyển từ

chính sách “tố cộng, diệt cộng” sang chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

Đây là giai đoạn khá điển hình về triển khai ấp chiến lược của kẻ địch ở

miền Đông Nam bộ. Sau Đồng khởi 1960-1961, chính sách “tố cộng, diệt

cộng” của Mỹ- Diệm bị thất bại, buộc địch phải thay đổi chiến lược,

chuyển sang dùng bạo lực chiến tranh để đàn áp phong trào cách mạng

miền Nam, trong đó việc lập ấp chiến lược là biện pháp chiến lược cơ bản

có ý nghĩa quyết định đến việc thành bại của chiến lược “chiến tranh đặc

biệt”. Chủ trương lập ấp trong giai đoạn chiến lược này được Mỹ - Diệm

triển khai quyết liệt nhất và đã được chúng nâng lên thành quốc sách. Để

nâng cao hiệu quả chiến lược của chủ trương này, Mỹ – Diệm đã mời

những chuyên gia, cố vấn có kinh nghiệm nước ngoài như Robert

Thompson tốt nghiệp đại học Cambridge(Anh) năm 1937, trong đại chiến

thế giới thứ hai phục vụ ở mặt trận Viễn Đông; năm 1948 đến Malayxia và

giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hoạt động “chống cộng” ở đó; từ 1960-

1961 là Bộ trưởng Quốc phòng thường trực của Liên bang Malayxia; từ

tháng 9 năm 1961 đến tháng 3 năm 1965 là chuyên gia chống chiến tranh

“nổi loạn” ; Taylor - Trưởng đoàn cố vấn Anh tại miền Nam Việt Nam đến

giúp việc triển khai những kế hoạch dồn dân lập ấp rất tàn bạo, như: kế

hoạch Staley–Taylor, kế hoạch Johnson–Mc.Namara. Nhằm hỗ trợ đắc lực

cho việc thực hiện âm mưu gom dân lập ấp chiến lược, chúng đã huy động

cao nhất lực lượng quân đội và các phương tiện chiến tranh tiến hành liên

tục các cuộc hành quân càn quét, đánh phá từ nông thôn đến rừng núi,

nhất là những vùng giải phóng và các căn cứ cách mạng, nhằm thực hiện

cho được tham vọng lập 16.000 ấp chiến lược trên tổng số 17.000 ấp ở

miền Nam. Để thực hiện cho kỳ được mục tiêu trên, chúng tiến hành

những thủ đoạn cực kỳ thâm độc, dã man, khốc liệt.

Để đánh trả âm mưu và thủ đoạn lập ấp chiến lược thâm độc của kẻ

thù, Đảng và nhân dân miền Nam nói chung và miền Đông Nam bộ nó

[Ẩn quảng cáo]