Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Lượt xem:157|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 33/2005/TT-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005THÔNG TƯHƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬPThi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 10636/BTC-PC ngày 24/8/2005, Bộ Nội vụ tại Công văn số 2970/BNV-TL ngày 05/10/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNGCán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công...