/5

phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Upload: HaThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 297|Tải về: 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 33/2005/TT-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005THÔNG TƯHƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬPThi hành Nghị định số

[Ẩn quảng cáo]