/4

Phụ lục kèm theo thông tư 29

Upload: UyenNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 242|Tải về: 0

Phụ lục I(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)Họ và tên (1): Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): Hiện đang học tại lớp: Trường: Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. ....., ngày tháng năm...