/4

phuong phap tang giam khoi luong - hay

Upload: HuyenNgoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 93|Tải về: 0

PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG I.PHƯƠNG PHÁP Nguyên tắc của phương pháp là khi chuyển từ chất A thành chất B( Không nhất thiết phải trực tiếp, có thể bỏ qua nhiều giai đoạn trung gian ), khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam ( thường tính theo 1 mol ) ta dễ dàng tính được số mol các chất đã tham gia phản ứng hoặc ngược lại. Ví dụ: Trong pư: MCO3 + 2HCl → MCl2 + CO2 + H2O Ta thấy khi chuyển 1 mol MCO3 → 1 mol MCl2 thì khối lượng tăng: ( M + 2×35,5) – ( M + 60 ) = 11 gam và có 1 mol CO2 bay ra, vậy khi biết được khối lượng muối tăng ta tính được số mol CO2 tạo ra. Trong pư este hóa: CH3 – COOH + R1OH → CH3 – COOR1 + H2O Từ 1 mol R1OH chuyển thành 1 mol este khối lượng tăng: ( R1 + 59 ) – ( R1 + 17 ) = 42 Vậy nếu biết khối lượng của rượu và khối lượng của este ta tính được số mol của rượu và ngược lại. II.BÀI TẬP Bài 1 Cho 5,76 gam axit hữu cơ đơn chức X, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. CTCT thu gọn của X là: A. CH2 = CH – COOH B. CH3COOH C. HC ≡ C – COOH D. CH3 – CH2 – COOH Giải: Gọi CTPT của axit là: CxHyCOOH 2CxHyCOOH + CaCO3 → (CxHyCOO)2Ca + CO2 + H2O 2 mol axit phản ứng tạo muối, khối lượng tăng: 40 – 2 = 38 gam x mol axit .............................., khối lượng tăng: 7,28 – 5,76 = 1,52 gam → x = naxit = 0,08 mol → Maxit =  = 72 MAxit = 72 → 12x + y + 45 = 72 → x = 2 và y = 3 Vậy CTCT của X: CH2 = CH – COOH Đáp án: A Bài 2 Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức cúa X là: A. C2H3CHO B. CH3CHO C. C2H5CHO D. HCHO Giải: Gọi CT của anđehit là: CxHyCHO Ta có phản ứng: CxHyCHO  CxHyCOOH 1mol CxHyCHO → 1 mol CxHyCOOH, khối lượng tăng: 16 gam a mol CxHyCHO...............................................................: 3 – 2,2 = 0,8 gam → a =  = 0,05 mol →  =  = 44  = 44 → 12x + y + 29 = 44 → 12x + y = 15 → CxHy- là CH3 Vậy CT của X là: CH3 – CHO Đáp án: B Bài 3 Cho 3,0 gam một axit no, đơn chức A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,1 gam muối khan. CTPT của A là: A. HCOOH B. C3H7COOH C. CH3COOH D. C2H5COOH Giải: Đặt CT của A là: R – COOH hay CnH2n+1COOH R – COOH + NaOH → R- COONa + H2O 1 mol axit ..................... 1 mol muối, khối lượng tăng: 23 – 1 = 22 gam x mol axit.....................................................................: 4,1 – 3,0 = 1,1 gam x = n axit =  = 0,05 mol → M Axit =  = 60 → 14n + 1 + 45 = 60 → n = 1 Vậy CTPT của A: CH3COOH Đáp án: C Bài 4 Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 9,55 gam muối khan. Số CTCT ứng với CTPT của X là: A. 5 công thức B. 2 công thức C. 3 công thức D. 4 công thức Giải: Đặt CTPT của amin đơn chức là CxHyNH2 Phương trình phản ứng: CxHyNH2 + HCl → [CxHyN+H3]Cl- 1 mol amin pư → muối khối lượng tăng: 36,5 gam x mol amin pư........................................: 3,65 gam x =  = 0,1 mol → MX =  = 59 → 12x + y + 16 = 59 → x = 3, y = 7 CTPT của X: C3H7NH2 Có 4 CTCT: + 2 amin bậc I + 1 amin bậc II + 1 amin bậc III Đáp án: D Bài 5 Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là: A.