/2

Phương trình hóa học- 11- hữu cơ (nâng cao

Upload: DiepNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2159|Tải về: 60

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO SƠ ĐỒ SAU (HIĐROCACBON + HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC) Câu 1. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện CH3COONaCH4 metyl cloruametylen cloruaclorofomcacbon tetraclorua  C2H6C2H4C2H4Cl2  C2H3ClPVC Câu 2 . Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện Tinh bột glucozơ C2H5OHC2H4 C2H5ClC3H8C2H4C2H4(OH)2  CH3CHOC2H5OHCH3COOH etyl axetat.Câu 3 . Viết PTHH theo sơ đồ sau Etan C2H5ClC2H4 C2H5OHC2H4C2H4Br2C2H4(OH)2 CH3CHO  C2H5OH  CH3COOHCH2=CHOCOCH3PVACâu 4. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện CaCO3 CaO CaC2 C2H2C2H4C2H6C2H5Cl C2H4 1,2−đicloetan  C2H3Cl C2H4Cl2anđehit axetic amoni axetat.Câu 5. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện Nhôm cacbuametanC2H2C2Ag2C2H2anđehit axeticnatri axetat axit axetic  vinylaxetilenC4H6caosu buna – S.Câu 6. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện Canxicacbuaaxetilenvinyl clorua1,1−đicloetanaxetilenkali oxalataxit oxalic vinyl axetatpoli(vinyl axetat)Câu 7. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện C2H4Cl2C2H2 benzennitrobenzen1,3- đinitrobenzen1,3,5-trinitrobenzen(TNB)  etylbenzenvinylbenzenpolistiren(ps)Câu 8. Viết phương trình dạng CTCT và ghi...