DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/2

Phương trình hóa học- 11- hữu cơ (nâng cao

Upload: DiepNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2202|Tải về: 61

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO SƠ ĐỒ SAU (HIĐROCACBON + HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC) Câu 1. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện CH3COONaCH4 metyl cloruametylen cloruaclorofomcacbon tetraclorua  C2H6C2H4C2H4Cl2  C2H3ClPVC Câu 2 . Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện Tinh bột gluco