/1

QD thanh lap Ban Thanh tra nhan dan

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 346|Tải về: 0

Công đoàn giáo dục đà bắc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam công đoàn trường Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THCs tân minh Số: 03/QĐ-CĐ Tân Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2010Quyết địnhV/v công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường THCS Tân MinhNhiệm kỳ 2010-2012Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Tân Minh Că

[Ẩn quảng cáo]