/1

QD thanh lap Ban Thanh tra nhan dan

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 210|Tải về: 0

Công đoàn giáo dục đà bắc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam công đoàn trường Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THCs tân minh Số: 03/QĐ-CĐ Tân Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2010Quyết địnhV/v công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường THCS Tân MinhNhiệm kỳ 2010-2012Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Tân Minh Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam; Xét biên bản bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị Cán bộ công chức trường THCS Tân Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010; Xét biên bản bầu trưởng ban thanh tra nhân dân trường THCS Tân Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010; Theo đề nghị của Ban Thanh tra nhân dân.Quyết địnhĐiều 1: Công nhận Ban Tranh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010-2012 gồm các Ông (Bà) có tên sau:1/ Bà Đỗ Thị Dần Trưởng ban2/ Bà Đinh Thị Thu Hiền Ủy viên3/ Bà Mai Thị Oanh Ủy...