/368

Quản lý nhà nước về giáo dục

Upload: MinhTran.dokovn0|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 735|Tải về: 22

Cuốn sách gồm 368 trang nội dung cụ thể như sau: MỤC LỤC Lời nói đầu 12 Lời giới thiệu 14 CHƯƠNG I HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC I Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 1 Khái quát về hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam 18 II CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC 23 1 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục 23 2 Tổ chức và hoạt động của bộ và các cơ quan ngang bộ 23 3 Hội đồng nhân dân và UBND các cấp 25 4 Nguyên tắc làm việc,