/3

QUI ĐỊNH HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 437|Tải về: 1

Phòng GD & ĐT Nam Đàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường PTCS Nam Thượng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01/QĐ-CMTHCS Nam Thượng, ngày 13 tháng 10 năm 2008Quy định về hồ sơ cá nhân Căn cứ điều lệ trường THCS, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, ban giám hiệu trường PTCS Nam Thượn

[Ẩn quảng cáo]