/2

QUI ĐỊNH HỒ SƠ NĂM HỌC 2010 2011

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 246|Tải về: 0

Phòng Giáo Dục& ĐT Đak Đoa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.TRƯỜNG THCS K’PAK’LƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. -------((( -------Số 02/NQ -THCS. Hà Bầu, ngày 30 tháng 8 năm 2010.QUY ĐỊNHCác loại hồ sơ sổ sách của các tổ, các bộ phận và Giáo viên, phân công quản lý hồ sơ Nhà trường năm học 2010-20

[Ẩn quảng cáo]