Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

QUI ĐỊNH HỒ SƠ NĂM HỌC 2010 2011

Lượt xem:157|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng Giáo Dục& ĐT Đak Đoa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.TRƯỜNG THCS K’PAK’LƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. -------((( -------Số 02/NQ -THCS. Hà Bầu, ngày 30 tháng 8 năm 2010.QUY ĐỊNHCác loại hồ sơ sổ sách của các tổ, các bộ phận và Giáo viên, phân công quản lý hồ sơ Nhà trường năm học 2010-2011 Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ các công văn hướng dẫn của Sở GD-ĐT về việc Quy định về các loại Sổ của Nhà trường và Giáo viên các trường Trung học;Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2010-2011;Trường THCS K’PAK’LƠNG quy định và hướng dẫn tạm về việc thực hiện và quản lý hồ sơ sổ...