/2

QUI TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1326|Tải về: 7

Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (22/07/2008) Hướng dẫn số 03 ngày 29-12-2006, Mục 3.12, điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương quy định: Chương trình buổi lễ kết nạp: - Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); - Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; - Người vào Đảng đọc đơn x

[Ẩn quảng cáo]