/2

QUI TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 766|Tải về: 5

Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (22/07/2008) Hướng dẫn số 03 ngày 29-12-2006, Mục 3.12, điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương quy định: Chương trình buổi lễ kết nạp: - Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); - Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; - Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng; - Đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng; - Đại diện ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có); - Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm); - Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;...