/5

Quy che chi tieu noi bo cong doan

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 688|Tải về: 2

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …….. / QĐ - CTCĐ Cảnh Dương , ngày 01 tháng 01 năm 2010QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn trường THCS Cảnh Dương BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS CẢN

[Ẩn quảng cáo]