Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quy che chi tieu noi bo cong doan

Lượt xem:255|Tải về:2|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …….. / QĐ - CTCĐ Cảnh Dương , ngày 01 tháng 01 năm 2010QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn trường THCS Cảnh Dương BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNGCăn cứ công văn số 2010/TLĐ ngày 03/12/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v kiểm tra, kiểm soát và quản lý chi tiêu tài chính NSCĐ;Căn cứ qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;Căn cứ hướng dẫn của công đoàn giáo dục Huyện Quảng Trạch về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ ngân sách công đoàn;Căn cứ biên bản họp BCH Công đoàn – Tập thể công đoàn viên trường THCS Cảnh Dương;Căn cứ vào tình hình...