Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quy che chi tieu noi bo cong doan

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …….. / QĐ - CTCĐ Cảnh Dương , ngày 01 tháng 01 năm 2010QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn trường THCS Cảnh Dương BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNGCăn cứ công văn số 2010/TLĐ ngày 03/12/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v kiểm tra, kiểm soát và quản lý chi tiêu tài chính NSCĐ;Căn cứ qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam;Căn cứ hướng dẫn của công đoàn giáo dục Huyện Quảng Trạch về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ ngân sách công đoàn;Căn cứ biên bản họp BCH Công đoàn – Tập thể công đoàn viên trường THCS Cảnh Dương;Căn cứ vào tình hình...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:137|Tải về:2|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: