/5

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG

Upload: GauPo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 640|Tải về: 9

QUY CHẾ LÀM VIỆCBan phụ trách đội và sao nhi đồngTrường TH An Thạnh 2A, năm học 2010-2011(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THAT2Angày - -2010 của Hiệu trưởng trường TH An Thạnh 2A)-----Chương ICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ TỔ CHỨC BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG Điều 1: Chức năng - Ban phụ t

[Ẩn quảng cáo]