Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG

Lượt xem:411|Tải về:9|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

QUY CHẾ LÀM VIỆCBan phụ trách đội và sao nhi đồngTrường TH An Thạnh 2A, năm học 2010-2011(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THAT2Angày - -2010 của Hiệu trưởng trường TH An Thạnh 2A)-----Chương ICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ TỔ CHỨC BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG Điều 1: Chức năng - Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng là tổ chức do trường TH An Thạnh 2A lập ra và lãnh đạo (sau đây gọi tắt là Ban phụ trách đội).- Ban phụ trách là bộ phận tham mưu về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nội bộ trường; chỉ đạo, hướng dẫn BCH Chi đội, Liên đội tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Trưởng, Chi đoàn, Liên đội về công tác Đội và phong trào thiếu nhi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng Đội và bảo vệ,...