Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quy dinh che do cho giao vien day the duc

Lượt xem:354|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC – TỔNG CỤC TDTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÀI CHÍNH LAO ĐỘNG VÀ TBXH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o ------------ Số : 01 – TT / LB Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 1990THÔNG TƯ LIÊN BỘVỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ DỤC THỂ THAOThực hiện Chỉ thị số 112-HĐBT ngày 9-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác thể dục thể thao trong những năm trước mắt và sau khi có ý kiến của Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề tại công văn số 373-TDTT ngày 27-11-1989; Liên Bộ Giáo dục - Tổng cục Thể dục thể thao - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục...