/3

Quy dinh che do cho giao vien day the duc

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 671|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC – TỔNG CỤC TDTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÀI CHÍNH LAO ĐỘNG VÀ TBXH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o ------------ Số : 01 – TT / LB Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 1990THÔNG TƯ LIÊN BỘVỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ DỤC THỂ THAOThự

[Ẩn quảng cáo]