/8

Quyet dinh 02-Chuan nghe nghiep GV Mam non

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 767|Tải về: 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––Số: 02/2008/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non–––––––––BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2

[Ẩn quảng cáo]