Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quyet dinh 02-Chuan nghe nghiep GV Mam non

Lượt xem:429|Tải về:1|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––Số: 02/2008/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non–––––––––BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8...