/10

Quyet dinh 14-Chuan nghe nghiep GV Tieu hoc

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 947|Tải về: 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO––––Số: 14/2007/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họcBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP

[Ẩn quảng cáo]