Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

Quyet dinh 14-Chuan nghe nghiep GV Tieu hoc

Lượt xem:469|Tải về:2|Số trang:10 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO––––Số: 14/2007/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họcBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng vào quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm...