/10

Quyet dinh 14-Chuan nghe nghiep GV Tieu hoc

Upload: TrangNguyen.dokovn01|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 359|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 14/2007/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/

[Ẩn quảng cáo]