Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quyet dinh cham dut hop dong lao dong

Lượt xem:309|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁITRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMSố: 191/QĐ-CĐSPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 01 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH       Về việc chấm dứt hợp đồng lao động  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI           Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;          Căn cứ Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;          Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý...