/5

Quyet dinh cua Thu tuong chinh phu ve che do DV can bo doan truong hoc

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 316|Tải về: 0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 106/2004/QĐ-TTg  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o -----Hà Nội , Ngày 11 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khănvùng bãi ngang ven biển và hải đảoTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 157 xã của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng...