/2

Quyet dinh lanh lap Ban chi dao phong chong cum A(H1N1)

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 405|Tải về: 0

PHỒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG_____________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________Số:  20/QĐ-ĐMRĐạ M’rông,  ngày 12 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A (H1N1)______________

[Ẩn quảng cáo]