/2

Quyet dinh lanh lap Ban chi dao phong chong cum A(H1N1)

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 199|Tải về: 0

PHỒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG_____________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________Số:  20/QĐ-ĐMRĐạ M’rông,  ngày 12 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A (H1N1)___________________HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNGCăn cứ Nghị định 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;Căn cứ công văn số 541/CV-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của UBND huyện Đam Rông về việc Tăng cường đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm A (H1N1) và bệnh sốt xuất huyết;Căn cứ ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc tăng cường phòng chống cúm A (H1N1); QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A (H1N1) trường THCS Đạ M’rông gồm các ông ( bà) có tên trong danh sách kèm theo.   Điều 2. Ban...