Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quyết định số 31 về Mẫu chữ viết

Lượt xem:548|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––– Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỮ VIẾT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌCBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ công vãn số 547 CV/VH-GD-TTN ngày 2/4/2002 của Ủy ban Vãn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đòng của Quốc hội;Căn cứ công văn số 2239/VPCP-KG ngày 29/4/2002 của Văn phòng Chính phủ;Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu...