/1

Quyết định số 31 về Mẫu chữ viết

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 894|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––– Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỮ VIẾT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌCBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/19

[Ẩn quảng cáo]