/43

sang kien kinh nghiem

Upload: DungWish.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 287|Tải về: 0

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm d¹y häc “Gi¶i bµi tËp to¸n” §Æt vÊn ®Ò Q ua qu¸ tr×nh häc to¸n, råi d¹y to¸n t«i ®· c¶m nhËn ë häc sinh vµ häc sinh cña m×nh nhiÒu khi rÊt vÊt v¶ trong viÖc gi¶i to¸n. NhiÒu em häc sinh ®· rÊt khæ t©m khi kh«ng gi¶i ®­îc nh÷ng bµi to¸n mµ thÇy c« cho vÒ nhµ, nhÊt lµ n

[Ẩn quảng cáo]