/43

sang kien kinh nghiem

Upload: DungWish.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 179|Tải về: 0

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm d¹y häc “Gi¶i bµi tËp to¸n” §Æt vÊn ®Ò Q ua qu¸ tr×nh häc to¸n, råi d¹y to¸n t«i ®· c¶m nhËn ë häc sinh vµ häc sinh cña m×nh nhiÒu khi rÊt vÊt v¶ trong viÖc gi¶i to¸n. NhiÒu em häc sinh ®· rÊt khæ t©m khi kh«ng gi¶i ®­îc nh÷ng bµi to¸n mµ thÇy c« cho vÒ nhµ, nhÊt lµ nh÷ng bµi to¸n trong c¸c k× thi, kiÓm tra v× thêi gian cã h¹n.Tù kiÓm ®iÓm thÊy nh÷ng em ®ã ®· cè g¾ng häc to¸n vµ n¾m ch¾c kiÕn thøc vµ còng ®· “xoay” ®ñ mäi c¸ch nh­ng cuèi cïng vÉ bÕ t¾c kh«ng t×m ra lêi gi¶i. Khi ®­îc xem lêi gi¶i cña s¸ch gi¸o khoa hoÆc thÇy c« gi¸o th× c¸c em c¶m thÊy rÊt tiÕc v× bµi to¸n kh«ng ph¶i lµ khã.VÒ nguyªn t¾c th× c¸c kiÕn thøc cÇn vËn dông ®Òu lµ kiÕn thøc c¬ b¶n ®