/14

Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 8

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1269|Tải về: 58

I . đặt vấn đề :Bước vào thế kỉ XXI, chúng ta đang đứng trước một vận hội mới , đồng thời cũng là thách thức mới. Chủ trương của Đảng và nhà nước là đến năm 2010 cơ bản đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vì thế việc phát triển và đẩy mạnh nền CNH – HĐH đất nước, bên cạnh việc bảo tồn và phát

[Ẩn quảng cáo]