/17

Sáng kiến kinh nghiệm hay

Upload: HuyenTran.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 313|Tải về: 1

I. Phần chung1. Lí do chọn đề tài:1.1. Cơ sở pháp chế: - Căn cứ vào mục đích yêu cầu của bộ môn văn học trong trường trung học cơ sở của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định. - Căn cứ vào phân phối chương tình môn ngữ văn cấp THCS của Bộ Giáo dục ban hành năm 1995. - Căn cứ vào sách giáo khoa đã chỉnh lí ở các lớp: 6,7,8,9. - Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ chính trị Trung Ương Đảng về cải cách giáo dục: “ Coi trọng hơn nữa về vai trò của văn học nghệ thuật trong việc giáo dục và tình cảm cách mạng ”. Đồng thời đảm bảo tăng cường cho việc giáo dục thẩm mỹ cho học sinh thông qua văn học nghệ thuật. 1.2. Cơ sở lí luận: Môn văn học có giá trị đặc biệt quan trọng trong chương trình phổ thông – nó là...