Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/24

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Thể Dục

Lượt xem:1956|Tải về:68|Số trang:24 | Ngày upload:09/11/2012

A . MỞ ĐẦU 1 . L ý do chọn đề tài Giáo dục thể chất là một mặt của giáo dục toàn diện, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp giáo dục của Đảng và nhà nước ta. Sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục thể chất nói riêng đã góp phần hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí tuệ và thể chất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng.Tầm quan trọng của TDTT thể hiện rõ trong tư tưởng và việc làm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Người dạy: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần đến sức khỏe mới thành công”.Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 24...