/12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 324|Tải về: 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS HIỆN NAYI. ĐẶT VẮN ĐỀ:* Lý do chọn đề tài:Khi khẳng định nhiệm vụ của GD trong tình hình hiện nay. Nghị quyết trong hội nghị lần thứ II khóa VIII của ban chấp hành TW Đảng chỉ rõ: "Giáo dục đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh chóng về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô đào tạo nhất là chất lượng dạy và học trong nhà trường nhằm nhanh chóng đưa GD và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát phát triển đất nước".Nghị quyết TW 2 khóa VIII cũng đã chỉ ra bốn giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo....