/1

sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1246|Tải về: 23

MỤC LỤCI. MỤC LỤCII. TÊN ĐỀ TÀIIII. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Cơ sở lí luận2. Cơ sở thực tiễn3. Tính mới của đề tài IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUV. PHẠM VI NGHIÊN CỨUVI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH a. Thuận lợi b. Khó khăn II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPYêu cầu sư phạm đối với GVCN lớpNắm tình hình lớp chủ nhiệmỔn định nề nếp, xây dựng tập thể lớp Hoạt động phối kết hợp giữa GVCN với các lực lượng giáo dục khác Phối hợp với gia đình học sinh Phối hợp với BGH nhà trường Phối hợp với ban Giám thịPhối hợp với Giáo viên bộ môn Phối hợp với Đội TNTP HCM VII. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VIII. KẾT LUẬN IX. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT X. TÀI LIỆU THAM KHẢO XI. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢTÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPLÍ...