/10

Sáng kiến kinh nghiệm_GDCD_ THCS

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 357|Tải về: 4

kết luận :I Lý do chọn đề tài : 1. Cơ sở lý luận : Chúng ta đã bước vào thế kỷ XXI , một kỷ nguyên mới , kỷ nguyên của tri thức mà kỹ năng của con người được coi là yếu tố quyết định cho sự phát triển xã hội . Chính vì vậy người ta gọi xã họi tương lai là nền văn minh của nhân loại : Nền văn minh trí tuệ . Trong nền văn minh trí tuệ , nền giáo dục và xã hội phải tạo ra được những con người trí thức giàu tính nhân văn . Trong kết luận của hội nhgị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã nêu : Giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa phải tạo được những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc ,...