/17

SKKN - Giải pháp quản lí Nâng cao chất lượng HS yêú kém

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1175|Tải về: 5

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI- Tên đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THCS NINH ĐIỀN- Họ và tên tác giả: NGUYỄN HUY HÙNG- Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh Điền. 1. Lý do chọn đề tài:Thực tế trong những năm gần đầy chất lượng có chiều hướng đi xuống, thể hi

[Ẩn quảng cáo]