/17

SKKN - Giải pháp quản lí Nâng cao chất lượng HS yêú kém

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 827|Tải về: 5

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI- Tên đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THCS NINH ĐIỀN- Họ và tên tác giả: NGUYỄN HUY HÙNG- Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh Điền. 1. Lý do chọn đề tài:Thực tế trong những năm gần đầy chất lượng có chiều hướng đi xuống, thể hiện qua các kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp, trong từng cấp học. Vấn đề học sinh yếu kém là một vấn đề nan giải cần được giải quyết. Qua năm năm thực hiện theo cuộc vận động hai không của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và qua thời gian quản lý tổ chuyên môn tôi nhận thấy ở trường THCS Ninh Điền vẫn còn tồn tại nhiều học sinh yếu kém, đa số học sinh ở vùng sâu, vùng xa, con công nhân và dân lao động nghèo chưa được phụ huynh quan...