/57

SKKN Học vần lớp 1

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2109|Tải về: 47

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiMôn học Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có đặc trưng cơ bản vừa là môn học cung cấp một khối lượng kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng được những mục tiêu, nhiệm vụ của bậc học, vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học khác cho học sinh. Trẻ em muốn nắm vững nội dung học tập, hình thành năng học tập cũng như các phẩm chất nhân cách, trước hết cần học tập và nắm vững tiếng mẹ đẻ - chìa khóa của nhận thức, của học vấn, của sự phát triển trí tuệ đúng đắn. Vốn Tiếng Việt cần thiết cho mọi trẻ em bước vào cuộc sống, điều đó chứng minh vai trò trung tâm của môn Tiếng Việt trong chương trình dạy học Tiểu học.Môn Tiếng Việt ở Tiểu học được chia ra thành các phân môn khác nhau như: Học vần, Tập...