/13

SKKN-Luyện nói

Upload: PhamNga.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 275|Tải về: 3

A - Đặt vấn đề. I - Lời mở đầu. T iết " Luyện nói" là một tiết học vô cùng quan trọng đối với học sinh THCS, nhất là học sinh lớp 6. bởi muốn rèn luyện cho học sinh kĩ năng nói thì không có cách nào tốt hơn là thông qua tiết luyện nói. Qua tiết luyện tập giáo viên luyện cho học sinh biết vận dụng

[Ẩn quảng cáo]