/16

SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN

Upload: LeNguyenThanhThuy.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 286|Tải về: 1

Trong hệ thống giáo dục hiện nay, tất cả các bậc học đều có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của nó, cùng góp phần đạt tới mục tiêu chung của giáo dục đáp ứng yêu cầu khách quan của một xã hội Việt Nam đang phát triển hiện nay. Bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân là Ngành giáo dục Mẫu giáo đó là một bộ phận rất quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo. Trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo có một tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là về tâm sinh lý và nhận thức. Nếu được chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng đúng cách thì trẻ sẽ phát triển tốt về thể chất, trí tuệ và tình cảm theo đúng quy định và mục tiêu xác định,