/8

SKKN THE DUC HAY

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 334|Tải về: 5

Nhận xét đánh giá của Hội Đồng KHGD Trường: Tác dụng của SKKN: Tính thực tiển, sư phạm, khoa học: Hiệu quả: Xếp loại: Hậu Nghĩa, ngày . . . tháng . . . năm 2005 CT.HĐKHGD Hiệu TrưởngNhận xét đánh giá của Hội Đồng KHGD Phòng GD-ĐT: Tác dụng của SKKN: Tính thực tiển, sư phạm, khoa học: Hiệu quả: Xếp loại: Hậu Nghĩa, ngày . . . tháng . . . năm 2005 CT.HĐKHGD MỤC LỤC(((1 Đặt vấn đề Trang 31.1 Lý do chọn đề tài1.2 Mục đích đề tài1.3 Phạm vi đề tài2 Nội dung Trang 52.1 Thực trạng2.2 Một số giải pháp2.3 Kết quả thực hiện3 Kết luận Trang 73.1 Tóm lược giải pháp3.2 Kiến nghị Đặt vấn đềLý do chọn đề tài :Giáo dục thể chất cho học sinh là một trong những nội dung cơ bản giáo dục toàn diện học sinh : “Trí lực và Thể lực” góp phần giáo dục tố chất vận động...