/15

SKKN Tích hợp GD BVMT môn Sinh học 7

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2295|Tải về: 56

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục bảo vệ môi trườngtrong môn Sinh học 7”I. ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Lý do chọn đề tài:1. 1.Cơ sở lí luận:Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển xã hội, đảm bảo phát triển bền vững quốc gia, nhiều văn bản đã được ban hành nhằm thể chế hóa công tác bảo vệ môi trường, trong đó có công tác giáo dục bảo vệ môi trường.Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XI kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 có quy định về giáo dục bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường: “Công...