Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A NĂM HỌC 2009 - 2010 Ra trang bìa Ra trang bìa
Giáo viên phụ trách lớp: LÊ ĐỊNH

Ngày học sinh nghỉ học Ngày học sinh nghỉ học
STT Họ và tên HS Nữ Ngày tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng HK 1 STT Họ và tên HS Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng HK 2 Cả năm
(X) năm sinh thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm có phép khg phép thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm có phép khg phép có phép khg phép
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40

Tổng số học sinh :
+ Đầu năm học: 0
- Bỏ học:
-Chuyển trường:
+ Cuối năm học: 0

Sổ điểm lớp 4,5

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A NĂM HỌC 2009 - 2010 Ra trang bìa Ra trang bìa Giáo viên phụ trách lớp: LÊ ĐỊNH Ngày học sinh nghỉ học Ngày học sinh nghỉ học STT Họ và tên HS Nữ Ngày tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng HK 1 STT Họ và tên HS Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng HK 2 Cả năm (X) năm sinh thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm có phép khg phép thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm có phép khg phép có phép khg phép1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:73|Tải về:0|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: