Sổ thu chi Đảng phí

Upload: NhuNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2956|Tải về: 49

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S02/ĐP Đảng bộ: xã Ban hành theo quyết định số 912-QĐ/TCQT HƯỚNG DẪN GHI SỔ S02/ĐP Ngày 12/10/2001của Ban TC-QTTW " Sổ S02/ĐP là sổ dùng cho các đảng bộ bộ phận trở lên để tổng hợp số lượng đảng viên và sổ thu, trích, " nộp đảng phí của toàn đảng bộ kỳ báo cáo và từ từ


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S02/ĐP
Đảng bộ: xã Ban hành theo quyết định số 912-QĐ/TCQT
HƯỚNG DẪN GHI SỔ S02/ĐP Ngày 12/10/2001của Ban TC-QTTW

" Sổ S02/ĐP là sổ dùng cho các đảng bộ bộ phận trở lên để tổng hợp số lượng đảng viên và sổ thu, trích, "
nộp đảng phí của toàn đảng bộ kỳ báo cáo và từ từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáó.
1- Kết cấu sổ:
1.1- Các cột:
" Các cột A, B,C ghi số thứ tự, tên đơn vị và ký nộp tiền các đơn vị cấp dưới."
Từ cột 1 đến cột 13: từ cột 1 đến cột 11 là số tổng cộng của tất cả các đơn vị cấp dưới. Riêng cột và 13
Đối với đơn vị cấp trên: 2 cột này phản ánh số đảng phí của các đơn vị cấp dưới đã nộp cấp trên kỳ báo
cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Nhưng đơn vị cấp trên không lấy số tổng cộng của 2 cột này để lập báo
cáo của cấp mình. Ngược lại lấy số tổng cộng đảng phí các đơn vị cấp dưới đã nộp lên ở cột 12 (kỳ báo cáo) nhân SỔ TỔNG HỢP
(x) với % được trích lại để ghi vào mã số 06 (nếu là tổ chức cơ sở đảng) hoặc ghi vào mã số 07 (nếu là cấp trên cơ THU NỘP ĐẢNG PHÍ
sở) và tính ra số nộp cấp trên của toàn đảng bộ theo quy định để ghi vào mã số 12 và tính số lũy kế từ đầu năm
để ghi vào mã số 13 trong báo cáo B01/ĐP của cấp mình gửi tiếp lên cấp trên. Năm 2009
" Ghi chú: Cột 14 để theo dõi số chưa nộp của các đơn vị cấp dướivới cấp trên trực tiếp, không cộng dồn" (Dành cho đảng ủy bộ phận trở lên)
các đơn vị cấp dưới để báo cáo tiếp lên cấp trên cao hơn.
1.2- Các dòng:
- Mỗi dòng theo một đơn vị.
" - Nếu cấp trên dùng mỗi trang một đơn vị, sau đó mới tổng hợp chung thì mỗi dong là số liệu của một "
tháng hoặc một quý ủa một đơn vị đó.
2- Cơ sở số liệu để ghi sổ:
1.1 Cấp dưới là các chi bộ trực thuộc:
" - Căn cứ các cột 1, 4, 5, 6, 7 bảng tổng hợp thu, nộp hàng tháng cuối S01/ĐP của các chi bộ để ghi vào "
"các cột 1, 2, 5, 12 và 14 tương ứng trên sổ S02/ĐP."
1.2 Cấp dưới gửi báo cáo B01/ĐP lên cấp trên:
- Căn cứ số liệu từ mã số 01 đến mã số 14 của báo cáo B01/ĐP cấp dưới để ghi vào các cột từ cột 1 đến
cột 14 có cùng nội dung tương ứng của sổ này.
3- Cộng sổ cuối kỳ báo cáo:
Cuối kỳ báo cáo cộng tất cả các đơn vị cấp dưới là cơ sở lập báo cáo của cấp mình gửi tiếp lên cấp trên.
" Cách tính các số liệu được trích lại, nộp cấp trênhpặc sớ còn nợ chưa nộp cấp trên được thực hiện như "
hướng dẫn ở điểm 1.1 mục 1.Ngày . . . .tháng . . . .năm . . . . . .
Người ghi sổ TM cấp ủyHọ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Ẩn quảng cáo]