Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Sơ yếu lí lịch công chức

Lượt xem:436|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Bộ, Tỉnh: .....Đơn vị trực thuộc: .....Đơn vị cơ sở: .....SƠ YẾU LÝ LỊCH2C/TVTW-98.....Số hiệu cán bộ, công chức1) Họ và tên khai sinh: …….....….....………….....………….2) Các tên gọi khác: ……….……….....…………….....…. 3) Cấp uỷ hiện tại: .....….....….....…..... Cấp uỷ kiêm:.....Chức vụ kiêm: ..... Phụ cấp chức vụ: .....4) Sinh Ngày ..... tháng ..... năm 19.....5) Nơi sinh: ….....……………….....…………………….6) Quê Quán: ………….....……………….....…………….....…………….…………….7) Nơi ở hiện nay: …….....……….....……………….....……đ/thoại: …….....….....8) Dân tộc: ..... Tôn giáo: …….....……………………10) Thành phần gia đình xuất thân: …….....………….....……………………………11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: …….....…………………..12) Ngày được tuyển dụng: Ngày ……/……/..... được tuyển dụng vào công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên.13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: ...../...../..... Ngày tham gia cách mạng:...../...../.....14) Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: ...../...../..... - Ngày chính thức: ...../...../..... 15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: .....16) Ngày nhập ngũ: ...../...../..... - Ngày xuất ngũ: ...../...../..... Quân hàm: .....17) Trình độ...