Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Sử9Bài21 Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Lượt xem:471|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

Việt Nam trong những năm1939 – 1945(Bài 21 – Tiết 25)(((I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức - Tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm 1939 – 1945. - Sự đàn áp bóc lột lên đến cực điểm của bọn thực dân Pháp và tay sai, sự nhượng bộ thỏa hiệp với phát xít Nhật, bất lực trước sức tấn công của Nhật. - Diễn biến chính các cuộc nổi dậy đầu tiên: Khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ , binh biến Đô Lương.- Sự ảnh hưởng to lớn của Đảng Cộng Sản Đông Dương đối với các cuộc nổi dậy kể trên. - Ý nghĩa lịch sử của phong trào.2. Về tư tưởng: - Giáo dục HS về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. - Giúp các em thấy rõ sự đàn áp của thực dân Pháp, phát xít Nhật đối với nhân dân ta trong thời kì 1939 – 1945, từ...