TÀI LIỆU THI CÁN BỘ CĐCS GIỎI LĐLĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 505|Tải về: 1

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAMLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH____________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 10 tháng 10 năm 2011CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜITHI CÁN BỘ CĐCS VÀ NGHIỆP ĐOÀN GIỎI TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ 5 - NĂM 2011________PHẦN LÝ THUYẾT VỀ KIẾN THỨC VÀ NGH

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH BÌNH ĐỊNH
____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 10 năm 2011


CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI
THI CÁN BỘ CĐCS VÀ NGHIỆP ĐOÀN GIỎI TỈNH BÌNH ĐỊNH
LẦN THỨ 5 - NĂM 2011
________

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ KIẾN THỨC VÀ
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN (THI VIẾT– 5 CÂU)

Câu hỏi 1: Anh hay chị cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh và nêu nội dung các tiêu chí trong 3 tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh đối với đơn vị mình?

Gợi ý trả lời:

- Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức Công đoàn.
- Nơi trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ của Công đoàn.
- Nơi thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn.
- Nơi trực tiếp phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân lớn mạnh.
- Nơi quyết định hiệu quả hoạt động Công đoàn.
- Công đoàn cơ sở lớn mạnh là một đảm bảo để tổ chức Công đoàn lớn mạnh.
* Những biện pháp chủ yếu để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:
- Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực, phân công trách nhiệm rõ ràng; xây dựng được kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ, tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, thường xuyên rút kinh nghiệm trong công tác.
- Thuờng xuyên chăm lo xây dựng tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đoàn viên.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp và kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn thông qua hình thức tổng kết kinh nghiệm và tập huấn ngắn ngày với các nội dung thiết thực.
- Xây dựng được các quy chế hoạt động và phối hợp hoạt động, thực hiện hoạt động theo quy chế.
- Tổ chức màng lưới, nhóm, tổ chuyên đề, cộng tác viên... để thu hút quần chúng hoạt động.
- Phối hợp tổ chức tốt Đại hội công nhân, viên chức; Hội nghị cán bộ, công chức; Hội nghị người lao động.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời, chính xác.
- Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan, doanh nghiệp.
- Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với Công đoàn cấp trên.

* Nội dung công việc của các tiêu chí đã nêu trong 3 tiêu chuẩn CĐCS, NĐ vững mạnh đối với từng loại hình CĐCS và NĐ liên quan với đơn vị mình (xem tiêu chuẩn nêu trong Hướng dẫn số: 07/HD-LĐLĐ ngày 26/5/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định).

* Liên hệ nơi Công đoàn cơ sở anh, chị công tác.


Câu hỏi 2: Trong hoạt động Công đoàn cơ sở, là Chủ tịch Công đoàn, anh (hay chị) phải thường xuyên quan tâm giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu các nguyên tắc cơ bản nhất trong giải quyết mối quan hệ giữa Chủ tịch Công đoàn cơ sở với Giám đốc doanh nghiệp hoặc Thủ trưởng cơ quan. (15 điểm)

Gợi ý trả lời:

Trong thực tế hoạt động, Chủ tịch CĐCS phải giải quyết rất nhiều mối quan hệ. Song cần tập trung giải quyết tốt 3 mối quan hệ sau:
- Quan hệ giữa Chủ tịch Công đoàn cơ sở với cấp uỷ Đảng cơ sở ( nếu có)
- Quan hệ giữa Chủ tịch Công đoàn cơ sở với Giám đốc doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan đơn vị.
- Quan hệ giữa Chủ tịch Công đoàn cơ sở với đoàn viên, công nhân lao động.
* Mối quan hệ giữa Chủ tịch Công đoàn cơ sở với Giám đốc doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
- Đây là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và đại diện cho tập thể người lao động là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
- Mối quan hệ giữa Chủ tịch Công đoàn cơ sở với Thủ trưởng, Giám đốc đơn vị phải được xây dựng trên nguyên tắc: bình đẳng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là sản xuất, kinh doanh, công tác của doanh nghiệp, đơn vị phát triển; đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo hài hoà các lợi ích doanh nghiệp, người lao động, Nhà nước.
+ Chủ tịch Công đoàn ủng hộ chủ trương kế hoạch đúng của Giám đốc, Thủ
[Ẩn quảng cáo]