Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TẬP ĐỀ ÔN TẬP ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 4

Lượt xem:133|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Đề 1: Bài 1:Tìm giới hạn của day so va hàm số  c1 ; Bài 2: a) Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định b) Xét tính liên tục của hàm số: Bài 3: Chứng minh phương trình sau có ít nhất 2 nghiệm: x5+6x4 -1=0 Đề 2: Bài 1:Tìm giới hạn của hàm số  Bài 2: a) ìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định b) Xét tính liên tục của hàm số: . x0 = 0. Bài 3: Chứng minh phương trình sau có ít nhất 2 nghiệm: x4+9x2 -5=0 Đề 3: Bài 1:Tìm giới hạn của hàm số: ;  Bài 2: a) Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định Bài 3: Chứng minh phương trình sau có ít nhất 2 nghiệm:x3+7x2+2x-3=0 Đề 4: Bài 1:Tìm giới hạn của hàm số  Bài 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định Bài 3: Chứng minh phương trình sau có ít nhất 2 nghiệm:x5+5x4+2x -1=0 Đề 5: Câu 1: (6 điểm) Tính các giới hạn sau:   Câu 2: (4 điểm) a, Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định b,Chứng minh rằng phương trình có ít nhất 2 nghiệm. Đề 6: Câu 1: (6 điểm) Tính các giới hạn sau: a , b, c, d, Câu 3: (4 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định Chứng minh rằng phương trình có ít nhất 2 nghiệm