/13

Tham luận đổi mới kiểm tra đánh giá

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 354|Tải về: 6

ĐẶT VẤN ĐỀSau những năm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đến nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đã được xác định khá rõ ràng và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số mặt vẫn còn những hạn chế nhất định, do đó đã đặt ra yêu cầu cần phải được tiếp tục bồi dưỡng, nghiên cứu chỉ đạo và thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc tích cực từ cán bộ quản lí đến tất cả giáo viên và người học. Để việc đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của học sinh thực sự trở thành yếu tố thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ PPDH. Vấn đề đặt ra là:Việc kiểm tra đánh giá có vai trò gì? Có quan hệ như thế nào đối với việc đổi mới PPDH và với quá trình dạy học? Thực tế giữa đánh...