/2

thi violympic toan vong 9

Upload: HaiLiver.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 591|Tải về: 2

Câu 1: Cho hình thang ABCD có , hai đường chéo vuông góc với nhau tại H. Biết rằng AB = cm; HA = 3cm. Khi đó HC =  cm. Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 4cm; CH = 6cm. Khi đó BC = cm. Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có BC = 3cm, góc D bằng 65 độ. Kẻ AH vuông góc với CD tại H. Khi đó AH   cm. (Nhập kết quả đã làm tròn đến số thập phân thứ nhất) Câu 4: Tính:   Câu 5: Tính số đo của góc nhọn , biết: . Kết quả là  (Nhập kết quả đã làm tròn đến đơn vị độ). Câu 6: Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, hai đường chéo AC và BD vuông góc nhau. Biết AB = 18cm và CD = 32cm. Khi đó AD =  cm. Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB =  cm; AC = cm. Khi đó HC =  cm. Câu 8: Phương trình  có tập nghiệm là S = {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”) Câu 9: Với góc  nhọn, ta có:   Câu 10: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là  (Viết kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 1: Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; BC = 5cm. Đường phân giác ngoài của góc B cắt đường thẳng AC tại N. Khi đó AN =  cm. Câu 2: Tính số đo của góc nhọn , biết: . Kết quả là  (Nhập kết quả đã làm tròn đến đơn vị độ). Câu 3: Nghiệm của phương trình  là   Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  Câu 5: Tính số đo của góc nhọn , biết: . Kết quả là  (Nhập kết quả đã làm tròn đến đơn vị độ). Câu 6: Tính số đo của góc nhọn , biết: . Kết quả là  . Câu 7: Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, hai đường chéo AC và BD vuông góc nhau. Biết AB = 18cm và CD = 32cm. Khi đó BD =  cm. Câu 8: Tập nghiệm của phương trình  là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";"). Câu 9: Cho tam giác ABC nhọn có AB = 15cm; BC = 14cm; AC = 13cm. Kẻ đường cao AH. Khi đó CH =  cm. Câu 10: Với , giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =  là  (Viết kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 1: Giá trị rút gọn của biểu thức  là  Câu 3: Nghiệm của phương trình  là   Câu 5: Tập nghiệm của phương trình  là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";"). Câu 6: Tính số đo của góc nhọn , biết: . Kết quả là  .