/5

Thông tư 141 về chế độ thanh toán nghỉ phép năm

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 706|Tải về: 0

BỘ TÀI CHÍNH --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 141/2011/TT-BTCHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ Q

[Ẩn quảng cáo]