/6

Thong tu 28 cua Bo GD&DT ve quy dinh che do lam viec cua GV

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 899|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 28 /2009/TT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009THÔNG TƯBan hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thôngBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm

[Ẩn quảng cáo]