/6

Thong tu 28 cua Bo GD&DT ve quy dinh che do lam viec cua GV

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 453|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 28 /2009/TT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009THÔNG TƯBan hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thôngBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999...