/8

Thông tư 32. Đánh giá-xếp loại học sinh tiểu học

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 568|Tải về: 6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO —— Số: 32/2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009  THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/

[Ẩn quảng cáo]