/6

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh

Upload: TuyetNguyenThi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 904|Tải về: 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQUY ĐỊNHĐánh giá và xếp loại học sinh tiểu học(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐTngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, baogồm: đánh giá và xếp loại hạnh kiểm; đánh giá và xếp loại học lực; sử dụng kếtquả đánh giá và xếp loại; tổ chức thực hiện.2. Thông tư này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trườngphổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiệnchương trình giáo dục tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dụccấp Tiểu học.Điều 2. Mục đích đánh giá...