/6

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh

Upload: TuyetNguyenThi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1280|Tải về: 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQUY ĐỊNHĐánh giá và xếp loại học sinh tiểu học(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐTngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tư

[Ẩn quảng cáo]