/8

Thong tu 40 Bo GD&DT

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 403|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––––CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––QUY CHẾĐánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo

[Ẩn quảng cáo]