/22

Thong tu 71-HD thuc hien Nghi dinh 43 Tu chu tai chinh

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 849|Tải về: 0

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 71/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CPngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên ch

[Ẩn quảng cáo]