Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

Thông tư hướng dẫn về minh tài sản, thu nhập cá nhân

Lượt xem:99|Tải về:0|Số trang:17 | Ngày upload:09/11/2012

THANH TRA CHÍNH PHỦ ______________________Số: 2442/2007/TT-TTCPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007THÔNG TƯHướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập______________________________________Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;Căn cứ Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập;Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập, kết luận và công khai bản kết luận về...